SanathanaDharma.com

UPAKARMA

From :
K. KALYANARAMA DIKSHIDAR,
7/53, Welfare terrace Sion (East),
Mumbai – 400 022.
Tel. No. : 2407 77 05 / 2408 12 87

THING REQUIRED – RICE, COCONUT, BANANA, BETAL NUT, GHEE, BLACK TIL. & TAMALAM (PLATE) PANCHA PATRA UTTHARAN

SAMIDHA DHANAM

Achamanam  =  Achutaya Namaha Ananthaya Namaha Govindaya Namaha 
Kesava / Narayana / Madhava / Govinda / Vishnu / Madhusoodhana / Trivikrama / Vamana / Sridhara / Hrishikesa / Padmanabha / Damodara /

Shuklambharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam / Prasana Vadanam dhyayeth Sarva vighnopa santaye. Om bhubhu / Om bhuvaha / Om Suvaha / Om mahaha / Om Janaha / Om Tapaha / Ogum Satyam / Om Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyoyonaha prachodayat / Om Apaha Jyuothirasaha amrutham Bramha Bhurbhuvassuvarom.

Mamopattha Samastha duritakshayadwara Sri Parameswara Preetyartham Prataha Samidadhanam Karishye.

(Evening : Sayam Samidadhanam Karishe.)

“Bhurbuvassuvarom” (Create Agni)

Partiwagne parimurujami ayushacha danenacha Suprajaaha prajaya bhuyasam Suveeraha Veeraihi Suvarchaha Varchasa Suposhaha  poshaihi Sugruhaha gruhaihi Supathihi Patya Sumeda Medaya Subrahma Brahmacharibihi.

 “DEVASAVITHAHA PRASUVA” (Pour the water around the Agni Kudam)

 HOMAM

 1. Agnaye samidam aharsham bruhate jatavedase yatatvamagne Samida Samidyase yevammam ayusha varchasa Sanya medaya prajaya pasubihi brahma varchasena annadyena Samedaya Swahaha.
 2. Yedoshi yedisheemahi Swahaha.
 3. Samidasi Samedisheemahi Swahaha.
 4. Tejosi tejomayidehi Swahaha
 5. Apoadya anvacharisham rasena Sam’asrukshmahi payaswan agne aag’amam thamma sagumsruja Varchasa Swahaha
 6. Sammagne Varchasa Sruja prajayacha dhanenacha Swahaha.
 7. Vidyunme asyadevaha indrovidvath Saharishibihi Swahaha
 8. Agnaye bruhate nakaya Swahaha
 9. Dyava pritiveebhyam Swahaha.
 10. Yeshate agne samitth’aya vardhaswacha aapyayasvacha thayaham vardhamanaha bhuyasam aapyayamanascha Swahaha
 11. Youmagne bhaginam Santham athabhagam chikeerishathi abhagamagne thankuru mamagne bhaginam kuru Swahaha
 12. Samidamaday’a agne Sarvavrataha bhuyasam Swahaha:

UPASTANAM : Swahaha : (Put one samit in the agni kundam) Agnerupasthanam Karishye.

Yatthe agne thejastena aham the jaswee bhuyasam / yatthe agne varchastena aham varchaswee bhuyasam / yatthe agne harasthena aham haraswee bhuyasam /

Mayi medham mayi prajam mayyagnihi thejo dadhathu.

Mayi medham mayi prajam mayindraha indriyam dadhathu.

Mayi medham mayi, prajam mayisuryaha bhrajo dadhathu.

Agnaye namaha, mantraheenam kriyaheenam bhakthi heenam huthasana / yaddhutanthu mayadeva paripoornam

Thadasthute. Prayaschitthani asheshani thapaha karmatma kanivai yanithesham asheshanam Sri Krishnanusmaranam. Param Krishnaya Namaha Krishna Krishna Krishna “Abvadye” “Namaskaram”

RAKSHA MANTHRAM

(Take ash from the homam on your left palm add few drops of water and mix by right ring finger saying the following manthras). Manasthoke thanaye mana ayushi mano goshumanaha asweshu reerishaha. Veeran manaha rudra bhamithaha vadeehi havishmanthaha namasa videmathe.

(Saying the following mantras apply the ash on the respective parts of the body as mentioned)

Medhavi bhuyasam  Forehead
Tejaswee bhuyasam  Chest
Varchaswee bhuyasam   Right Shoulder
  Brahma Varchaswee bhuyasam  Left Shoulder
Ayushman bhuyasam  Neck
Annado bhuyasam  Back Neck
 Swasthee bhuyasam  Head

 PRARTHANA

Swasthi Sraddhaam Yashaha Pragnyam, Veidyam Buddhim Sriyam balam / Ayushyam theja aarogyam dehime havyavahana. Sriyam Dehime havyavahana Om nama ithi. ACHAMANAM

 

KAMOKARSHEETH JAPA SANKALPAM                      

ACHAMANAM : (put pavitram in the right ring finger)

Suklam + Santhaye – Om Bhuhu + Bhurbuvassuvarom.

Mamopattha + Preetyartham – Shube Shobane Muhurthe Adyabrahmanaha dviteeya paradhe swethavaraha kalpe vaivaswatha manvanthare ashtavimsathi thame kaliyuge prathamepade Jamboodveepe bharatha varshe barathakhande meroho dakshine parshwe shakabde asmin varthamane vyavaharike prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madye SUBHAMU Nama Samvatsare Dakshinayane GREESHMA ruthou SHARAVANA mase Suklu pakshe pournamasyam shubathithou BHOWMA Vasara yukthayam SRAVANA Nakshatra yukthayam Shubayoga Shubakarana yevanguna visheshana vishistayam asyam varthamanayam pournamasyam shuba thithou. Thaishyam pournamasyam adyayotsarjana akarana prayachitthartham Ashtotra Sahas-ra Sankyaya (Satha sankyava) Kamokarsheeth Manyura karsheet maha manthra japam karishye.

Chant “kamokarsheeth Manyura Karsheeth namo namaha” 1008 or 108 times and the pavitram should be let off. ACHAIVIANAM

YAGNOPAVEETHA DHARANA MANTHRAM

ACHAMANAM : Suklam + Santhaye Om buhu + bhurbuvassuvarom Mamopatta + preethyartham Sroutha smartha vihitha nitya karmanushtana yogyaa siddyartham brahma thejobivridyartham yagnopaveetha dharanam karishye :

Yagnopaveeth-a dharana Maha manthrasya : para brahma rishibi (touch your head)

Trishtup chandaha (touch top of lips) Paramatma devatha (touch Chest)

Yagnopaveetha dharane viniyogaha

Yannopaveetham paramam pavitram prajapatehe yatsahajam purasthad ayushyam agriyam prathimucha subram yagnopaveetham balamastu thejaha ACHAMANAM.

Upaveetham binnathanthu jeernam Kasmala dhooshitham

Visrujami jale brahma varchahe deergayurastume : ACHAMANAM.

 GAYATRI JAPA SANKALPAM                                              

ACHAMANAM : Shuklam + Santhye …… “Om bhuhu + bhuhubuvarssuvarom” Manopattha + preetyartham Shube Sobane + Madye

Subhanu nama Samvatsare Dakshinayane Greeshma ruthou Sharavana mase Krishna pakshe prathamayam shuba thithou, Somiya vasara yukthayam Sheravishta nakshatra yukthayam Shubayoga + Shuba thithou. Mityateetha prayachitthartham doshavatsu Apathaneeya prayachitthartham – Samvats’ra prayachittarthancha ashtothra sahasra sankaya Gayatri Maha Mantra Japam Karishye : (Clean your hands with a drop of water).

Start from Pranavasya to Savithadevatha and begain “Om Bhubuvassuvahaya . . . prachodayat” upto 1008 times make japam

Then Pranayanam & Upasthanam make it and the pavitram should bo lot off. (ACHAMANAM)

  back to homepage

Contact e.com India Pvt Ltd
Mumbai, India
Tel : 0091 22 26874785
Fax : 00 91 22 26874797
e.mail : info@
chembur.com

©1999-2003 e.com Best Viewed in 640x480